Tipy na výlety

Vznik a historie obce Krásná Lípa
Existence Krásné Lípy je poprvé doložena v roce 1361. Předpokládá se, že dlouhou dobu byla jediným sídlištěm v celém okolí. Ale předtím stál nedaleko odtud hrad Krásný Buk. Ten byl roku 1339 zničen – některá jeho práva byla prý přenesena na majitele Staré rychty, která stála až do roku 1731 na křižovatce cest v místech dnešního Krásnolipského náměstí.

Ještě v polovině 16. století patřila Krásná Lípa k tolštejnskému panství, ale 7. března 1573 ji Kryštof ze Šlejnic prodal bratřím Abrahamovi a Jindřichovi z Vartenberka, kteří ji připojili ke kamenickému panství. V roce 1614 panství získali Vchynští z Vchynic a Tetova (od roku 1619 rod Kinských). V roce 1731 přijal hrabě Filip Josef Kinský do svých služeb anglického textilního odborníka Johna Barnese, který zde založil manufakturu na přízi. Dne 3. srpna 1731 získala Krásná Lípa od císaře Karla VI. statut městyse a roku 1733 byly novému městečku uděleno právo provozovat trhy. Dne 5. ledna 1870 se Krásná Lípa stala městem. Nejvyššího počtu 6930 obyvatel dosáhla v roce 1910, poté se jejich počet pomalu snižoval. Ke značnému úpadku města došlo po odsunu původních německých obyvatel v letech 1945-1946, kdy se počet obyvatel snížil asi na polovinu a zbořeno bylo přes 300 opuštěných domů.